Yttrande över betänkandet Bättre kontroll av missbruksmedel – En effektivare narkotika – och dopningslagstiftning m.m. (SOU 2008:120)

Av 15 a § kommittéförordningen (1998:1474) följer att förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser ska anges om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler. Konsekvenserna ska anges på ett sätt som motsvarar de krav på konsekvensutredningar som finns i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. De föreslagna reglerna kommer enligt Regelrådets uppfattning att i hög grad leda till konsekvenser för företag främst till följd av att substanserna GBL och 1,4-butandiol, som används inom industrin, föreslås omklassificeras från hälsofarliga varor till narkotika. Förslagen leder enligt Regelrådet dels till ökade administrativa kostnader till följd av omklassificeringen, dels innebär omklassificeringen att företagen måste betala avgifter för tillstånd att hantera dessa substanser. Storleken av de ökade kostnaderna har inte närmare beskrivits och betänkandet saknar också en diskussion om alternativa lösningar för företagen. Även förslaget om att införa regler om tillsyn enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor samt införande av föreskrifter och villkor som avses meddelas med stöd av lagen kan få betydelse för företag. Inte heller dessa konsekvenser har utretts närmare. Regelrådet kan mot denna bakgrund inte tillstyrka förslaget.