Yttrande över betänkandet Bättre miljö – minskade utsläpp (SOU 2011:86)

Det remitterade förslaget avser en implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (IED). Direktivet ersätter det nu gällande IPPC-direktivet (Rådets direktiv 1996/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) och sex sektorsdirektiv. Två centrala nyheter i IED är att BAT-slutsatser (best avaible techniques – bästa tillgängliga teknik) ska ligga till grund för fastställande av tillståndsvillkor och att gränsvärden för utsläpp under normala driftsförhållanden som huvudregel inte får sättas högre än de nivåer som anges i BAT-slutsatserna.

I betänkandet föreslås bl.a. ändringar i miljöbalken samt en ny industriutsläppsförordning som ska reglera hur begränsningsvärden för utsläpp ska fastställas och i vilka fall mindre stränga värden kan godtas. För att anpassa verksamheterna efter utvecklingen av BAT-nivåerna föreslås att omprövning och översyn ska kunna avse redan beviljade tillstånd och att Naturvårdsverket och Jordbruksverket ska bli tillsynsmyndigheter för att följa BAT-slutsatser. Efter att nya BAT-slutsatser meddelats kan berörda företag komma att åläggas avge en statusrapport. Förslaget innebär nya och striktare tidskrav på översyn och omprövning som följer förändringar av BAT-slutsatser. Förutom den omprövning som kan komma att ske ska verksamhetsutövare även utföra periodiska kontroller minst en gång vart femte år av grundvattnet och minst en gång vart tionde år av marken. Slutligen föreslår utredningen att miljöorganisationer ska tillerkännas rätt att överklaga alla tillsynsbeslut. 

Omkring 1 070 anläggningar berörs i dag av IPPC-direktivet. Genom införlivandet av IED-direktivet kommer ytterligare ett 30 tal företag med 50-100 nya anläggningar att beröras.