Yttrande över betänkandet Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige (SOU 2011:5)

I remissen föreslås en lag om uthyrning av arbetstagare, i det följande kallad uthyrningslagen och vissa ändringar i andra lagar. En utgångspunkt har varit att med minsta möjliga ingrepp i den s.k. svenska modellen genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (det s.k. bemanningsdirektivet). Det övergripande syftet med direktivet är tillförsäkra uthyrda arbetstagare goda arbetsvillkor.