Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Betänkandet innehåller förslag till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), socialavgiftslagen (2000:980), skatteförfarandelagen (2011:1244) och skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Betänkandet behandlar beskattning av incitamentsprogram och innehåller förslag avseende personaloptioner, höjd schablonintäkt för avsättningar till periodiseringsfonder, vissa skatteförfarandefrågor samt skyldighet att betala socialavgifter för före detta anställda. Förslagen innebär att personaloptioner som uppfyller särskilda villkor, så kallade kvalificerade personaloptioner, befrias från förmånsbeskattning och endast beskattas i inkomstslaget kapital när de aktier som erhållits avyttras. Det förslås att ovanstående förslag finansieras genom ändrade regler för räntebeläggningen av periodiseringsfonder via en höjd schablonintäkt för periodiseringsfonder. Det förslås vidare att det införs en kontrolluppgiftsskyldighet vid värdepappersförvärv på grund av tjänst även när förvärvet bedöms ha skett på marknadsmässiga villkor samt att den som överlåter värdepapper på grund av tjänst även ska vara skyldig att dokumentera bedömningen av värdet.