Yttrande över betänkandet Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet

Utredningen huvudsakliga uppdrag har varit att förutsättningslöst pröva i vad mån det nu gällande rättsliga sambandet mellan redovisning och inkomstbeskattning ska behållas och föreslå de skatteregler som är motiverade utifrån denna analys. Om utredningen föreslår frikopplade regler ska enligt direktiven förslag lämnas så att obeskattade vinster inte går att dela ut. I betänkandet föreslås dels att det rättsliga sambandet mellan redovisning och beskattning avskaffas och ersätts av uttryckliga regler om beskattningstidpunkten i inkomstskattelagen (1999:1299), dels att obeskattade vinster ska tas upp till beskattning om de redovisas som fritt eget kapital.