Yttrande över betänkandet Bo bra hela livet (SOU 2008:113)

Av 15 a § kommittéförordningen (1998:1474) följer att förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser ska anges om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler. Konsekvenserna ska anges på ett sätt som motsvarar de krav på konsekvensutredningar som finns i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. De föreslagna reglerna kan enligt Regelrådets uppfattning bl.a. vad gäller förslagen om statsbidrag för tillgänglighetsskapande åtgärder i flerbostadshus och investeringsstöd till äldrebostäder leda till konsekvenser för företag. Dessa konsekvenser har inte beskrivits närmare. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslagen.