Yttrande över betänkandet En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (SOU 2012:79)

Betänkandet innehåller förslag till en ny lag om databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna där Statistiska Centralbyrån (SCB) föreslås ta över Riksbankens och Finansinspektionens uppgiftsinsamling samt att dessa uppgifter lagras i en särskild databas hos SCB som Riksbanken och Finansinspektionen har tillgång till. I betänkandet föreslås även att SCB görs till statistikansvarig myndighet för finansmarknadsstatistiken.

Insamlingen ska samordnas så att företagen endast ska behöva lämna en viss uppgift en gång. Förslaget förväntas göra det enklare och mindre tidskrävande för företagen att lämna sina uppgifter. De företag som berörs av förslaget är banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, fondbolag, betaltjänstleverantörer, försäkringsföretag och försäkringsförmedlare som lämnar uppgifter inom ramen för Riksbankens och Finansinspektionens periodiska uppgiftsinsamling