Yttrande över betänkandet En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande (SOU 2023:72)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Utredaren föreslår förenklade och förtydligade bestämmelser om miljökvalitet för vatten, bland annat hur frågor om miljökvalitet ska hanteras i planläggningssituationen och vilka undantag som kan göras från krav på viss miljökvalitet för vatten. Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, behov av speciella informationsinsatser och särskilda hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande, berörda företag utifrån bransch och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av antal företag utifrån antal och storlek, påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag och påverkan på företagen i andra avseenden bristfällig.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen överlag ger en bra bild av förslagets effekter för berörda företag. Beskrivningen av alternativa lösningar är väl genomförd och beskriver på ett tydligt vis för och nackdelar med de övervägda alternativen. Regelrådet konstaterar att förslagsställaren ser ett behov av författningsförslagen kompletteras med särskilda informations och utbildningsinsatser. Regelrådet delar uppfattningen av att sådana insatser kan vara betydelsefulla för att underlätta för företag såväl som andra aktörer att anpassa sin verksamhet utifrån nya krav och förutsättningar, varför det också är positivt att utredaren lägger ett extra fokus på detta. Regelrådet konstaterar att konsekvensutredningen saknar en beskrivning av antalet berörda företag samt storleken på dessa, varför en komplettering med denna information alternativt en redogörelse för varför dessa uppgifter saknas, vore angelägen.

Vidare finner Regelrådet att beskrivningen av påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet är tydlig men att den bör kompletteras i vissa avseenden, bland annat gällande förslaget om att på en tomt tillgodose krav på vattenförsörjning och avlopp samt i skälig utsträckning hantera dagvatten, såväl som förslaget som innebär att VA-huvudman kan stänga av vatten till fastigheter i tider av bevattningsförbud. Mot bakgrund av detta, samt att en beskrivning av berörda företag saknas och att beskrivningen av påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag är bristfällig, så konstaterar Regelrådet att det är svårt att få en bild av förslagets samlade effekter för företag.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag