Yttrande över betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124)

Av 15 a § kommittéförordningen (1998:1474) följer att förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser ska anges om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler. Konsekvenserna ska anges på ett sätt som motsvarar de krav på konsekvensutredningar som finns i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Av 7 § framgår bl.a. att kostnaderna för företag skall anges och att olika alternativa lösningar skall vägas mot varandra. Det framgår av betänkandet att framlagda förslag påverkar företagen i administrativt hänseende. Betänkandet innehåller dock inte några uppgifter om storleken av de administrativa kostnaderna vid genomförande av förslagen eller alternativa lösningar. Regelrådet saknar därför möjlighet att bedöma om de från administrativ synpunkt bästa lösningarna valts. Mot denna bakgrund avstyrker Regelrådet förslagen.

Taggar:

spelreglering