Yttrande över betänkandet En ny alkohollag (SOU 2009:22)

I betänkandet föreslås bl.a. skärpta krav på utbildning för den som söker tillstånd att servera öl, vin och spritdrycker, åldersgräns för den som är serveringsansvarig samt krav på att köks- och serveringspersonal måste vara anställda av tillståndshavaren. Dessutom föreslås ändrade serveringstider samt att skyldigheten att föra kassaregister utvidgas. Dessa förslag leder enligt Regelrådets uppfattning till ökade administrativa kostnader för företagen. Någon beräkning av storleken av dessa kostnader finns dock inte i betänkandet. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslagen.

Taggar:

ny alkohollag