Yttrande över betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29)

I betänkandet föreslås en ny förvaltningslag som ska ersätta den nu gällande förvaltningslagen (1986:223) samt ändringar i lagen (1986:1142) om överklagande av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter. Förslagen syftar till att förbättra rättsäkerheten genom att anpassa den nya förvaltningslagen till de förändringar som skett i den omgivande rättsliga miljön under de senaste tjugo åren. Syftet är också att skapa ett mer pedagogiskt uppbyggt regelverk med ett moderniserat språk. I den nya förvaltningslagen fastlås principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet. Vidare föreslås åtgärder för att motverka oskäliga dröjsmål i handläggningen och att ett nytt institut, s.k. dröjsmålstalan, inrättas. Förslagen innehåller också bestämmelser om åtgärder vid dröjsmål av ärenden som väckts av enskild part, skärpningar när det gäller kommunicering och beslutsmotivering, regler om myndighets rättelse av egna beslut samt utvidgade regler om besluts överklagbarhet och om enskildas klagorätt.