Yttrande över betänkandet En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39)

I betänkandet föreslås att landstinget och kommunerna i ett län ska kunna bilda en lokal kollektivtrafikansvarig myndighet. Förslaget ger kollektivtrafikföretag möjlighet att under vissa förutsättningar bedriva kommersiell trafik efter anmälan hos denna myndighet. Anmälningsförfarandet ersätter till stor del anbudsförfarandet enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Den kollektivtrafikansvariga myndigheten ska dock begära in anbud på de linjer som omfattas av allmän trafikplikt, dvs. sådana linjer som ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning.