Yttrande över betänkandet En ny postlag (SOU 2009:82)

I betänkandet föreslås införande av en ny postlag och en ny postförordning samt ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning och offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Förslaget till ny postlag innehåller bl.a. regler för prissättning och krav på likabehandling när det gäller de villkor och tjänster som Posten AB erbjuder övriga aktörer på marknaden. Dessa förändringar är enligt betänkandet en anpassning till det gemenskapsrättsliga regelverket på postområdet.

Taggar:

ny postlag