Yttrande över betänkandet En översyn inom Sevesoområdet – förslag till en förstärkt organisation för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

I remissen föreslås ändring i miljöbalken, lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, miljötillsynsförordningen (2011:13) samt ny förordning (20xx:xxx) om avgifter för tillsyn enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Reglering om Sevesoverksamheter har sin grund i Seveso II direktivet (98/82/EG) som upphör att gälla från och med den 1 juni 2015 och i förslagsarbetet har även beaktande tagits till Seveso III direktivet (2012/18/EU) som trädde i kraft den 13 augusti 2012.

Syftet med förslaget är att göra lagstiftningen mer effektiv, ändamålsenlig och överblickbar. Sevesolagstiftningen tillämpas på sådana verksamheter där vissa farliga ämnen förekommer i en viss angiven mängd. Enligt nuvarande ordning är tillsynen av Sevesoverksamheter på högre nivå anslagsfinansierad. Genom förslaget införs Sevesotillsynsavgifter för samtliga Sevesoverksamheter. Vidare föreslås att även tillståndspliktiga C- och s.k. U-verksamheter på högre kravnivå ska bli avgiftsskyldiga utifrån förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. De tillkommande avgifterna anges vara i linje med den internationellt vedertagna miljörättsliga principen att förorenaren ska betala de kostnader som denne orsaker – Polluter Pays Principle.