Yttrande över betänkandet En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån antal, storlek och bransch, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag och regleringens påverkan på företagen i andra avseenden godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet samt särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning bristfällig.

Regelrådet anser att konsekvensutredningen är tydlig och att förslaget kan bidra till betydande förenklingar för myndigheter som företag. Regelrådet konstaterar att det är svårt att uppskatta hur många företag som berörs såväl som storleken på dessa, men anser likväl att beskrivningen av de förväntade ekonomiska konsekvenserna för företagen är bristfällig. Regelrådet anser vidare att flera delar i konsekvensutredningen, däribland förslagets överensstämmelse med EU-rätten och påverkan på konkurrensförhållanden för berörda företag, hade kunnat utvecklas för att ytterligare förbättra konsekvensutredningens kvalitet.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag