Yttrande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning, SOU 2016:32

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Betänkandet innehåller förslag till ändring i miljöbalken, lagen (1998:811) om införandet av miljöbalken, lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster m.fl. Betänkandet innehåller förslag som behandlar skyddet av vattentäkter och tydligare process för arbetet med vattenskyddsområden, kontroll och övervakning, krisberedskap, produktion och distribution av dricksvatten, ansvarsfrågor, samordning och styrning. Det anges att förslag som behandlar vattenskyddsområden främst är det som berör verksamhetsutövare och andra enskilda. Författningsförslag som anges beröra kommunala bolag är delarna om vattenskyddsområden, rapportering av dricksvattenkvalitet, rapportering av råvattendata, information från vattenmyndigheten, säkerställt tillhandahållande, förnyelse- och underhållsplan samt mellankommunal samverkan. Det föreslås bland annat att vattenförekomster som utnyttjas eller kan komma att utnyttjas för dricksvattenförsörjning skyddas, inrättande och omprövning av vattenskyddsområden görs obligatoriska och processen tydliggörs för allmänna täkter. Det föreslås vidare att kontrollen av dricksvattenanläggningar stärks genom uppdrag att Livsmedelsverket bland annat bemyndigas föreskriva om uppgiftsskyldighet om dricksvattenkvalitet för större allmänna producenter och distributörer. Det föreslås även ett ökat fokus inom dricksvattenkontroller på frågor som är relevanta för krisberedskapen och uppföljning av dricksvattenrelaterade krisberedskapsarbete samt uppdrag till Livsmedelsverket om incidentrapportering. Beträffande produktion och distribution av dricksvatten föreslås att krav införs på förnyelse- och underhållsplaner samt att förtydligade beredningskrav införs. Därutöver föreslås att det i vattentjänstlagen regleras att kommunen ska tillvarata möjligheterna att samverka med andra kommuner.