Yttrande över betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I betänkandet föreslås författningsändringar som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (EU:s marknadskontrollförordning). Förslaget innebär att regleringen av marknadskontroll av produkter som omfattas av EU-förordningen, 70 harmoniserade produkträttsakter som förtecknas i en bilaga till förordningen, samlas i en ny sektorsövergripande lag som kompletterar EU-förordningen. I lagen regleras marknadskontrollmyndigheternas befogenheter och sanktionsmöjligheter samt den svenska organisationen av marknadskontroll. Befogenheterna rör exempelvis att begära information och handlingar, utföra oanmälda inspektioner på plats och anonyma inköp, få tillträde till lokaler, mark och transportmedel, införskaffa varuprover och kräva begränsningar av onlinegränssnitt såsom webbplatser och applikationer. Myndigheterna ska vidare få återkräva alla kostnader för utförd marknadskontroll av en relevant ekonomisk aktör om det vid kontrollen visar sig att produkten inte överensstämmer med gällande krav. Det införs nya enhetliga bestämmelser om vite och sanktionsavgift i lagen som ska ersätta sanktionsbestämmelserna i sektorslagstiftningen. Bestämmelserna ska även vara tillämpliga vid överträdelser av EU:s marknadskontrollförordning. 13 myndigheter utpekas som ansvariga för marknadskontroll och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll utpekas som centralt samordningskontor. Tullverket utpekas som ansvarig myndigheter för kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden. Bestämmelser om det centrala samordningskontoret och Marknadskontrollrådet införs i en ny förordning med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen samt bestämmelser om marknadskontroll i övrigt. Förslaget medför följdändringar i sektorslagstiftningen. Bland annat införs hänvisningar till den nya lagen och bestämmelser som innebär dubbelreglering i förhållande till EU:s marknadskontrollförordning upphävs.

Den nya lagen och övriga författningsändringar föreslås träda i kraft den 16 juli 2021.