Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats under tvångsarbete

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Det anges i EU-kommissionens motivering till förslaget att den bevisning som... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-eu-kommissionens-forslag-till-forordning-om-forbud-mot-produkter-som-producerats-under-tvangsarbete/

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till förordning om ett krisinstrument för den inre marknaden inklusive förslag till omnibusdirektiv och omnibusförordning med uppdatering av vissa förordningar och direktiv

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Utrikesdepartementet anger att regeringen vill ha synpunkter på samtliga tre delar i kommissionens förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-europeiska-kommissionens-forslag-till-forordning-om-ett-krisinstrument-for-den-inre-marknaden-inklusive-forslag-till-omnibusdirektiv-och-omnibusforordning-med-uppdatering-av-vissa-forord/

Yttrande över Kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) – förslag till förordningsändringar del 2

Regelrådet konstaterar att konsekvensutredningen i innevarande promemoria, som i huvudsak innehåller förslag till förordningsförändringar, i princip helt saknar beskrivningar av konsekvenser för företag. Regelrådet vill därför åter hänvisa till tidigare lämnade yttranden i sin helhet. Regelrådet vill särskilt understryka vikten av att de samlade effekterna för svenska företag av nya regelverk utreds och redovisas vid något tillfälle i lagstiftningsprocessen, och... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-kompletterande-promemoria-till-betankandet-enhetlig-och-effektiv-marknadskontroll-sou-202049-forslag-till-forordningsandringar-del-2/

Yttrande över utkast till lagrådsremissen Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2

EU-förordningen om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (2019/1020) trädde i kraft den 15 juli 2019 och ska tillämpas i sin helhet från och med den 16 juli 2021. I betänkandet från 2019 års marknadskontrollutredning – ”En enhetlig och effektiv marknadskontroll” (SOU 2020:49) – föreslogs författningsändringar som syftade till att anpassa svensk lagstiftning till EU-förordningen. Förslagen remitterades 2020. Regelrådet var en... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-utkast-till-lagradsremissen-anpassningar-till-eus-marknadskontrollforordning-del-2/

Alla nyheter