Yttrande över betänkandet Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23)

I remissen föreslås ändring i lagen (1996:1156) om receptregister, lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

I remissen föreslås att personal på öppenvårdsapotek ska informera kund om ett erbjudet utbytbart läkemedel har ett annat skydd vid läkemedelsskador än det föreskrivna läkemedlet eller om det vid utbyte saknas information om skyddet, d.v.s om ett läkemedel inte omfattas av den frivilliga svenska Läkemedelsförsäkringen. Om kunden motsätter sig utbyte p.g.a. att han eller hon anser att det utbytbara läkemedlet omfattas av ett sämre skydd vid läkemedelsskador än det föreskrivna läkemedlet får läkemedlet inte bytas ut. Kunden behöver i dessa fall inte heller betala mellanskillnaden mellan det förskrivna läkemedlet och det utbytbara läkemedlet. Omständigheten att patienten har motsatt sig sådant utbyte ska också registreras i receptregistret. Syftet med förslaget är att förbättra den enskildes skydd vid läkemedelsskador.

Taggar:

Receptregister