Yttrande över betänkandet Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida (SOU 2023:23)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att konsekvensutredningen i ett antal delaspekter, berörda företag utifrån antal och storlek, påverkan på kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på konkurrensförhållandena och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning, brister i kvalitet. Konsekvenserna av förslagen är oklara och svåra att överblicka samtidigt som kostnadsberäkningarna är antingen vaga eller obefintliga. Förslagen kommer att innebära en utökad administrativ börda som blir särskilt kännbar för små företag. Sammantaget är detta avgörande för helhetsbedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag