Yttrande över betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov, (SOU 2021:47)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900), förslag till förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338), förslag till förordning om ändring i förordningen (xxxx:xxx) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338), förslag till lag om ändring i miljöbalken, förslag till lag om ändring i lagen (1098:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt förslag till lag om ändring i lagen (2014:227) om färdigställandeskydd.

Förslaget avser i huvudsak följande:

Ett nytt 9 kap. Plan och bygglagen (PBL) ersätter nuvarande 9 kap PBL. Kapitlet Lov och förhandsbesked får en delvis ny struktur och ska innehålla krav på bygglov, rivningslov och marklov, förhandsbesked, förutsättningar och villkor för lov och förhandsbesked, handläggningen av ärenden om lov och förhandsbesked.

Termerna ekonomibyggnad, fasadändring, komplementbostadshus och komplementbyggnad definieras.

Alla författningsreglerade krav på lov ska framgå av lag. Regeringens bemyndigande att meddela bestämmelser om lovplikt bör tas bort. Regeringen ska dock även fortsättningsvis bemyndigas att reglera. Kommunernas möjlighet att reglera lovplikt i en detaljplan eller områdesbestämmelser slopas. Krav på bygglov ska som huvudregel gälla enhetligt för varje lovpliktig åtgärd i ett område som ska omfattas av en detaljplan respektive som inte gör det. Utökade krav på lov ska dock gälla om åtgärden vidtas nära gräns eller järnväg, i ett så kallat skyddat område eller i ett så kallat värdefullt område.

Bygglov ska krävas för nybyggnad av en byggnad som inte är en komplementbyggnad. Det ska dock inte krävas bygglov för nybyggnad av 1. en ekonomibyggnad i ett område som inte omfattas av en detaljplan, eller 2. en annan byggnad än ett bostadshus om byggnaden a) inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, b) inte får en taknockshöjd som överstiger 3,0 meter, och c) ska användas för kollektivtrafiken eller placeras inom en allmän plats som kommunen är markägare till.

Bygglov ska krävas för nybyggnad av ett komplementbostadshus.

Bygglov ska krävas för nybyggnad av en komplementbyggnad i ett område som omfattas av en detaljplan om komplementbyggnaden 1. får större byggnadsarea än 30 kvadratmeter,
2. får en taknockhöjd som överstiger 4 meter, eller 3. tillsammans med övriga komplement-byggnader på tomten får en större sammanlagt byggnadsarea än 45 kvadratmeter. Vid beräkning av den sammanlagda byggnadsarean ska komplementbostadshus ingå och sådana övriga komplementbyggnader som inte omfattas av krav på bygglov enligt PBL eller har undantagits från krav på lov enligt motsvarande äldre bestämmelser.

Bygglov ska krävas för nybyggnad av en komplementbyggnad i ett område som inte omfattas av en detaljplan om komplementbyggnaden 1. får en större byggnadsarea än 50,0 kvadratmeter, 2. får en taknockshöjd som överstiger 4,5 meter, eller 3. tillsammans med övriga komplementbyggnader på tomten får en större sammanlagd byggnadsarea än 65,0 kvadratmeter. Bygglov ska dock inte krävas för nybyggnad av en komplementbyggnad som är en ekonomibyggnad. Vid beräkning av den sammanlagda byggnadsarean ska komplementbostadshus ingå och sådana övriga komplementbyggnader, som inte omfattas av krav på bygglov enligt PBL eller har undantagits från krav på lov enligt motsvarande äldre bestämmelser.

Det ska krävas bygglov för tillbyggnad av en byggnad som inte är en komplementbyggnad om tillbyggnaden 1. får en bruttoarea eller öppenarea eller en kombination av dessa som är större än 30,0 kvadratmeter, eller 2. överstiger byggnadens taknockshöjd. Vid beräkning av bruttoarean eller öppenarean ska tillbyggnadens area läggas ihop med andra gjorda tillbyggnader på byggnaden som inte omfattas av krav på bygglov enligt PBL eller har undantagits från krav på bygglov enligt motsvarande äldre bestämmelser. Bygglov ska inte krävas för tillbyggnad på en ekonomibyggnad i ett område som inte omfattas av en detaljplan.

Det ska krävas bygglov för tillbyggnad av en komplementbyggnad om tillbyggnaden innebär att komplementbyggnaden 1. i ett område som omfattas av en detaljplan får en a) större byggnadsarea än 30,0 kvadratmeter, b) taknockshöjd som överstiger 4,0 meter, eller
c) tillsammans med övriga komplementbyggnader på tomten får en större sammanlagd byggnadsarea än 45,0 kvadratmeter, 2. i ett område som inte omfattas av en detaljplan får en a) större byggnadsarea än 50,0 kvadratmeter, b) taknockshöjd som överstiger 4,5 meter, eller c) tillsammans med övriga komplementbyggnader på tomten får en större sammanlagd byggnadsarea än 65,0 kvadratmeter. Bygglov ska i område som inte omfattas av en detaljplan inte krävas för tillbyggnad av en komplementbyggnad som är en ekonomibyggnad. Vid beräkning av den sammanlagda byggnadsarean ska komplementbostadshus ingå och sådana övriga komplementbyggnader, som inte omfattas av krav på bygglov enligt PBL eller har undantagits från krav på lov enligt motsvarande äldre bestämmelser.

Det ska krävas bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad om ändringen innebär att 1. byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, 2. det i byggnaden inreds ytterligare bostad, eller 3. det i ett område som omfattas av en detaljplan görs en fasadändring på en byggnad som inte är ett en- eller tvåbostadshus eller en komplement-byggnad och ändringen sker på en fasad som vetter mot en allmän plats. Det ska dock inte krävas bygglov om den ändrade användningen innebär att det i en byggnad i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller ingår i en sammanhållen bebyggelse inreds en eller flera lokaler med en bruttoarea som sammanlagt inte är större än 50,0 kvadratmeter.

Vid beräkning av den sammanlagda byggnadsarean vid ny- och tillbyggnad av komplement-byggnad ska komplementbostadshus ingå och sådana övriga komplementbyggnader, som inte omfattas av krav på bygglov enligt PBL eller har undantagits från krav på lov enligt motsvarande äldre bestämmelser.

Det ska krävas bygglov för att uppföra, flytta eller utöka en mur, ett plank, en altan eller en pool i ett område som omfattas av en detaljplan om anläggningen får en höjd över marken som överstiger 1. 1,8 meter om anläggningen placeras inom 3,6 meter från byggnad, eller
2. 1,2 meter om anläggningen placeras på annan plats. Det ska dock inte krävas bygglov om en mur eller ett plank omfattas av undantag från krav på bygglov i vägplan enligt väglagen (1971:948) eller järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Lovplikten för friluftsbad och motorbanor ska slopas. Regler för bygglov föreslås för olika anläggningar så som skidbacke, skidlift, linbana, hamn för fritidsbåtar, campingplats, nöjes- eller djurpark, idrottsanläggning och parkeringsplats.

Regler införs för bygglov i närhet av järnvägsspår som inkluderar byggnader, murar, plank, altan, pool, idrottsanläggning, upplag, materialgård eller fast förvaringsanläggning. Regler införs om bygglov nära gräns som avser ekonomibyggnad eller anläggning samt avseende grannemedgivande.

Det ska inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken krävas bygglov för 1. nybyggnad, tillbyggnad och ändrad användning av ekonomibyggnad för hästhållning, och 2. att sätta upp eller väsentligt ändra en ljusanordning om den avsedda användningen av anordningen kan antas påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av totalförsvarets anläggningar.

Regler införs om bygglov vid särskilt värdefull byggnad respektive för byggnad inom ett särskilt värdefullt område.

Regler införs om tidsbegränsat bygglov som exempelvis har säsongskaraktär.

Den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd i ett område som inte omfattas av en detaljplan får begära ett förhandsbesked av om åtgärden kan lokaliseras på en viss plats.

Regler införs om rivningslov respektive marklov, liksom om prövning av en ansökan om ”frivilligt” lov. Möjligheten att ansöka om villkorsbesked tas bort.

Regler införs in krav på medgivande från Försvarsmakten eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för bygglov i skyddat område.

I övrigt införs regler som avser:

särskilt detaljplanekrav för vindkraft, godtagbara avvikelser, förutsättningar för bygglov vid allmänt ändamål, bygglov vid betydande miljöpåverkan eller begränsning av en rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen, förutsättningar för tidsbegränsat bygglov, förutsättningar för förhandsbesked om att en åtgärd kan lokaliseras på en viss plats, förutsättningar för rivningslov, förutsättningar för marklov, krav på medgivande från Försvarsmakten eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, villkor vid planbesluts laga kraft, villkor vid betalning av gatukostnadsersättning, villkor om tidpunkt för när en förutsättning ska vara uppfylld, villkor om ändring av en åtgärd som redan har utförts, om att ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked ska prövas av byggnadsnämnden, krav på innehåll i en ansökan om lov och anmälan, ofullständig ansökan eller anmälan, byggnadsnämndens skyldigheter gentemot sökande, samordning med ärende hos miljönämnden, kungörande av ansökan, underrättelse till granne, till sökande och fastighetsägaren, tidsfrist för handläggning av ärenden om lov och förhandsbesked, tidsfrister efter återförvisning, anstånd med beslut, hantering av ansökan om lov vid nytt expropriationstillstånd, krav på innehåll i beslut om förhandsbesked respektive lov, krav på redovisning av avgift från byggnadsnämnden, delgivning respektive kungörande av beslut om lov och förhandsbesked samt regler vid utskick av meddelande av beslut, bestämmelse om hur underrättelse till samfällighet ska ske, verkställbarhet av beslut om lov och förhandsbesked, giltighetstid för lov och förhandsbesked, hur start- och slutbesked ska meddelas, krav på kontrollplan, krav på tekniskt samråd, förutsättningar för godkännande av en anmälningspliktig åtgärd, vilka beslut som får överklagas och om överklagandetid, och slutligen överprövning i regeringen.

Det bakomliggande förslaget

Förslag