Yttrande över betänkandet Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag (SOU 2010:2)

I betänkandet föreslås en ny lag om ett samlat insolvensförfarande som ska ersätta de förfaranden som i dag hanterar insolvens och likviditetsproblem genom konkurslagen (1987:672) och lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Dessa lagar ska således upphöra att gälla och begreppen konkurs och företagsrekonstruktion ska utmönstras ur regelverket. Enligt förslaget kan det nya insolvensförfarandet antingen vara förvaltarlett eller egenförvaltat. Grunden för förfarandet är insolvens vid ett förvaltarlett förfarande, medan det vid egenförvaltning kan vara antingen insolvens, illikviditet eller hotande illikviditet.