Yttrande över betänkandet Ett svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), skatteförfarandelagen (2011:1244) och i skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Införande av ett tonnageskattesystem föreslås som en frivillig alternativ beskattningsmetod till den konventionella företagsbeskattningen. Tonnageskattesystemet är tänkt att rikta sig till rederier som bedriver sjötransporter av gods och/eller passagerare. En av förutsättningarna för att vara godkänd för tonnagebeskattning är att företaget bedriver viss rederiverksamhet som är kvalificerad och med kvalificerade fartyg. Huvuddragen i ett tonnageskattesystem är att inkomsten som företaget betalar skatt på beräknas utifrån en schablonmetod och inte på det faktiska resultatet. Företagen räknar fram en tonnageinkomst som är baserad på hur stort nettotonnage företagets kvalificerade flotta omfattar.