Yttrande över betänkandet Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)

Betänkandet innehåller ett förslag till ny fjärrvärmelag som avser ersätta den nu gällande fjärrvärmelagen (2008:263). Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för annan än ägaren till fjärrvärmenätet att få tillträde till nätet och därigenom att få avsättning för sin värmeproduktion. Förslaget väntas förbättra resurseffektiviteten vilket i sin tur kommer öka konkurrensen på värmemarknaden. I betänkandet föreslås krav på en särredovisning av ett fjärrvärmeföretags distributionsverksamhet samt, i vissa fall, även att en juridisk åtskillnad införs mellan såväl produktion och distribution av fjärrvärme som produktion av och handel med fjärrvärme. De företag som berörs av förslaget är nätinnehavare och andra företag som önskar etablera sig som fjärrvärmehandlare. Antalet fjärrvärmeföretag som på relativt kort sikt kan komma att omfattas av förslaget uppskattas till omkring 30-40.