Yttrande över betänkandet Fondverksamhet över gränserna, Genomförande av UCITS IV-direktivet (SOU 2010:78)

För genomförandet av ett nytt EU-direktiv som innehåller regler för fondföretag och går under benämningen UCITS IV 1 föreslås i betänkandet ändringar i lagen (2004:46) om investeringsfonder och i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. De nationella lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa reglerna i UCITS IV-direktivet ska börja gälla senast den 1 juli 2011. För genomförande av direktivet har EU-kommissionen antagit ytterligare direktiv och förordningar. 2 De föreslagna ändringarna syftar till att öka möjligheterna till effektiv förvaltning av värdepappersfonder, att göra det enklare för fondförvaltare att verka i andra medlemsstater än den egna medlemsstaten och att förbättra informationen till investerare.