Yttrande över betänkandet Förbättrat förhandsbeskedsinstitut (SOU 2014:62)

Betänkandet innehåller förslag till ändringar i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt ändringar i förordningen (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden.

I betänkandet föreslås att möjligheten att ansöka om förhandsbesked utökas till att även omfatta skatter och avgifter som debiteras med stöd av 2 kap. socialavgiftslagen, lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, lagen om allmän löneavgift, lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister och kupongskattelagen.

Det föreslås också att möjligheten för Skatterättsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen att godta av sökanden angivna förutsättningar kodifieras och att möjligheten för allmänna ombudet hos Skatteverket, (AO), att ansöka om förhandsbesked rörande tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt utvidgas. AO får också möjlighet att ansöka efter att tidsfristen för den ordinarie beskattningen löpt ut och innan det fattats något beskattningsbeslut. Det föreslås förtydligas att AO ska inhämta medgivande från den enskilde innan ansökan om förhandsbesked sker.

Ytterligare förslag är att Skatteverket i sin årsredovisning ska redogöra för hur många ansökningar om förhandsbesked som AO gjort och att Skatterättsnämndens organisation och handläggning ska förändras med bl.a. stärkta möjligheter för ordförande och vice ordförande att ensamma avgöra vissa frågor. Det föreslås vidare att regelverket som styr organisationen huvudsakligen flyttas över till förordning.

Det föreslås att ansökningsavgiften delas upp i två delar, dels en grundavgift som alltid utgår, dels en tilläggsavgift som debiteras om förhandsbesked meddelas. Tilläggsavgiften föreslås beslutas av ordföranden eller vice ordföranden och bestämmas enligt en i förordning reglerad schablon. Innan grundavgiften betalats påbörjas inte handläggningen i Skatterättsnämnden. Vidare föreslås att ansökningar rörande mervärdesskatt och punktskatter avgiftsbeläggs på samma sätt som övriga ansökningar. Sekretessbestämmelsen avseende sekretessen för uppgifter i förhandsbeskedsärenden hos kommuner och landsting föreslås tas bort.