Yttrande över betänkandet Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (SOU 2009:34)

Utredarens uppdrag har i huvudsak gått ut på att lämna förslag till ändringar i aktiebolagslagen (2005:551) och aktiebolagsförordningen (2005:559) som innebär förenklingar för aktiebolagen. Arbetet har varit särskilt inriktat på de små aktiebolagens behov av förenklade associationsrättsliga regler. Målsättningen har varit att den administrativa bördan minskas så långt det är möjligt utan att andra viktiga intressen, t ex skyddet för aktiebolags borgenärer, skattekontrollen och bekämpande av ekonomisk brottslighet, eftersätts. Betänkandet innehåller förslag om enklare bolagsbildning, avskaffande av aktiebrev, förenklingar angående bolagets organisation, avskaffande av bosättningskrav för bl.a. styrelseledamöter och verkställande direktör, införande av ett enkelt upplösningsförfarande, reducerad tid för kallelse på okända borgenärer, överflyttning till Bolagsverket av vissa ärenden enligt aktiebolagslagen samt upphävande av informationsplikt avseende ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. I den upprättade konsekvensutredningen anges att förslagen innebär en minskning av berörda aktiebolags administrativa kostnader jämfört med dagens regelverk. Regelrådet ansluter sig till denna bedömning och tillstyrker förslagen i dessa delar.