Yttrande över betänkandet Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (SOU 2015:47)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I betänkandet föreslås en ny lag om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet och ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk samt ändring av bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Ändringarna föranleds av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden.

Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning innehåller krav i fråga om i) styrning och kontroll över den kollektiva förvaltningen, ii) organisationernas inkassering, förvaltning och utbetalning av inkasserade medel, iii) organisationernas relationer till andra förvaltningsorganisationer, iv) förhållandet till användare samt v) insyn, tillhandahållande av information och rapportering. Därutöver innehåller direktivet villkor och krav för gränsöverskridande licensiering i vissa fall och slutligen bestämmelser om efterlevnad och kontroll. Utgångspunkten är att förslaget till nya bestämmelser ska ansluta sig till den nivå på krav som direktivet ställer. Utöver det som följer av direktivet föreslås att upphovsrättslagens bestämmelser om vilka organisationer som kan inkassera upphovsrättslig ersättning och träffa avtal med avtalslicensverkan kompletteras med ett krav på att organisationen ska vara en kollektiv förvaltningsorganisation enligt den nya föreslagna lagen. Kravet är inte direkt föranlett av direktivet, men det beskrivs att det har en stark koppling till direktivets syfte att harmonisera den kollektiva förvaltningen inom EU. Till stora delar innehåller den föreslagna lagen om kollektiv rättighetsförvaltning bestämmelser som helt saknar motsvarighet i befintligt regelverk, såväl vad gäller de materiella bestämmelserna om rättigheter och skyldigheter för skilda aktörer, som bestämmelserna om kontroll av efterlevnaden. Patent- och registreringsverket föreslås bland annat utöva viss tillsyn över de kollektiva förvaltningsorganisationerna.