Yttrande över betänkandet Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81)

Betänkandet är slutbetänkandet från Utredningen om en ny kollektivtrafiklag som tidigare avgett delbetänkandet En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39). Slutbetänkandet innehåller ett förslag till lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik. Denna lag föreslås vara tvingande till resenärernas förmån och innehåller bl.a. bestämmelser om skyldighet för transportören att ge resenärerna information om bytespunkter och störningar både före och under resan, kompensation vid störningar, ersättningstrafik vid avbrott samt assistans utan avgift vid på- och avstigning för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Transportören ska enligt förslaget vara skyldig att inrätta ett system för att hantera klagomål från resenärerna. Vidare innehåller förslaget regler om att den som förvaltar en fullt tillgänglig bytespunkt ska vara skyldig att lämna information om resenärsrättigheter, tillgänglighet och störningar i trafiken samt erbjuda ledsagning till alla personer som anser sig ha behov av detta inom 30 minuter om ledsagningen inte förbeställts till viss tidpunkt. Utöver författningsförslag till den nya lagen om resenärers rättigheter i lokal och regional trafik innehåller betänkandet förslag till följdändringar i andra lagar.