Yttrande över betänkandet Månadsuppgifter – snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

I betänkandet föreslås ändringar i skatteförfarandelagen (lydelse enligt lagrådsremiss beslutad den 13 januari 2011) samt följdändringar i ett flertal andra författningar. Förslagen innebär att kontrolluppgifter om intäkter i inkomstslaget tjänst ska lämnas varje månad och ersätta den årliga kontrolluppgiften som i dag lämnas för tjänsteintäkter. Månadsuppgiften ska lämnas elektroniskt i en e-tjänst med hjälp av elegitimation. Utöver de uppgifter som i dag lämnas i den årliga kontrolluppgiften för tjänsteintäkter ska månadsuppgiften innehålla uppgift om det i den utgivna ersättningen ingår sjuklön eller kompletterande ersättning med anledning av sjukdom eller föräldraledighet. Månadsuppgiften lämnas till Skatteverket och ska genom Skatteverkets försorg föras över till och ligga till grund för den månatliga skattedeklarationen. Vid det elektroniska deklarationsförfarandet summeras månadsuppgifterna som lämnas av en viss arbetsgivare av Skatteverket och överförs till skattedeklarationen som uppgiftslämnaren sedan undertecknar. Försäkringskassan och vissa andra myndigheter kommer att kunna använda månadsuppgifterna i sin handläggning och behöver inte längre fråga arbetsgivare och andra utbetalare om den enskildes inkomster.