Yttrande över betänkandet Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet (SOU 2008:122)

I betänkandet finns förslag om ändringar i skollagen (1985:1100), lagen (1993:802) om entreprenadförhållanden inom skolan och förordningen (1996:1206) om fristående skolor. I en inom Utbildningsdepartementet upprättad konsekvensutredning redovisas hur förslagen i betänkandet kan komma att påverka företag. De huvudpunkter som behandlas är förslagen att reglera under vilka former en kommun får bedriva skolverksamhet, att likställa kommunala och fristående gymnasieskolor vad avser möjligheten att låta undervisning i yrkesinriktade och estetiska karaktärsämnen utföras på entreprenad, att möjliggöra en ökad långsiktighet genom att ta bort det absoluta kravet på visst elevantal, att införa en förnyad tillståndsprocess för ansökan om att få starta en fristående skola eller utbildning samt förslaget att enskilda huvudmän ska kunna överklaga kommunens beslut om bidrag till pedagogisk omsorg. Konsekvensutredningen innehåller även en diskussion kring alternativa lösningar och förslagens påverkan på företagens administrativa kostnader. Regelrådet tillstyrker förslagen.