Yttrande över betänkandet Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Betänkandet innehåller förslag till införande av ny lag om motorfordonspooler. Det föreslås att lagen ska innehålla en syftesbestämmelse, där det framgår att lagen ska syfta till att främja användning av motorfordonspooler och därigenom bidra till omställningen till ett transporteffektivt samhälle.

En definition av motorfordonspool införs i den nya lagen, där det framgår att motorfordonspool ska avse en tjänst, där registrerade användare delar på användningen av ett eller flera motorfordon med undantag för mopedklass II, om

1.       Tjänsten är allmänt tillgänglig,

2.       Fordonet eller fordonen kan hyras under begränsad tid och där minsta hyrestid ska vara en timme eller kortare,

3.       Hyresavtal inte ingås vid varje användningstillfälle, och

4.       Tjänsten tillhandahålls av en juridisk person och den juridiska personen är registrerad som ägare till fordonen i vägtrafikregistret.

Vad som sägs om ägaren av ett fordon ska tillämpas på innehavaren, när det är fråga om fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtagande rätt, eller med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år. Fordonsbeteckningarna i den nya lagen ska ha samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

 

Det föreslås också att det ska vara möjligt att meddela föreskrifter om miljö- och trafiksäkerhetskrav för delningsfordon.

Enligt förslaget ska kommunen ges möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter reservera parkeringsplatser för delningsfordon på allmän platsmark (gatumark). På sådana parkeringsplatser ska andra fordon inte få parkeras eller stannas annat för på- eller avstigning. Frågor om parkeringstillstånd för delningsfordon ska, enligt förslaget, prövas av kommunen.

Enligt förslaget ska tilläggstavlan T22 Text användas för att märka ut parkeringsplatser för delningsfordon.

Det föreslås att Trafikverket ska ges i uppdrag att tillsammans med Konsumentverket och Naturvårdsverket genomföra informationsinsatser för att öka kunskapen hos konsumenter om motorfordonspooler och hur dessa kan bidra till ett mer hållbart resande.