Yttrande över betänkandet Ny djurskyddslag (SOU 2011:75)

Betänkandet innehåller förslag till bl.a. en ny djurskyddslag och en ny djurskyddsförordning. Syftet med den nya djurskyddslagen är att säkerställa ett gott djurskydd och en god djurhälsa samt att främja respekten för djur och deras välfärd. Detaljeringsgraden sänks jämfört med nuvarande reglering på området och mer detaljerade bestämmelser föreslås flyttade till Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter där de lättare kan uppdateras och justeras i takt med forskning och utveckling.

 Förslaget innebär bl.a. följande förändringar. Ett kompetenskrav införs för alla djurägare och ett utbildningskrav för djurägare med yrkesmässig eller större djurhållning. För att förenkla och likrikta krav som ställs på djurägare med olika verksamheter föreslås att det s.k. § 16-tillståndet tas bort och ersätts med lokalgodkännande och det generella kravet på kompetens och utbildning. Utrymmen ska godkännas i förväg genom s.k. förprövning utifrån djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Vidare föreslås att djur ska ha daglig tillsyn men med möjlighet för djurhållare att begära undantag hos Jordbruksverket. Djur ska hållas lösgående så att de kan röra sig fritt i en inhägnad, box eller liknande utrymme. Nya tekniska system och ny teknisk utrustning för djurhållning ska godkännas av Jordbruksverket innan de används (nyteknikprövning). Veterinärer föreslås få rapporteringsplikt beträffande ärftliga defekter hos sällskapsdjur. Katter ska märkas och registreras i ett centralt kattregister och i vissa fall kastreras.

Taggar:

Djurskyddslag