Yttrande över betänkandet Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Betänkandet innehåller förslag till en ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, förslag till vissa följdändringar, m.m. Den nya lagen avses ersätta den nu på området gällande lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Förslaget innebär att den tidigare modellen med radio- och tv-avgift som är kopplad till hushåll och innehav av en tv-mottagare slopas och ersätts med en individuell radio och tv-avgift att erläggas av i huvudsak de som har fyllt 18 år och är obegränsat skattskyldiga i enlighet med 3 kap. 3-5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229). Avgiften är tänkt att beräknas utifrån beskattningsbar förvärvsinkomst och är inte kopplad till innehav av viss teknisk utrustning. Förslaget förväntas leda till minskade administrativa kostnader och avgifter för berörda företag som idag betalar licens för tv-innehav. I och med förslaget om en ny finansierings och uppbördsmodell kan detta antas leda till avveckling av Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) med omkring 100 arbetstillfällen.

Taggar:

public service