Yttrande över betänkandet Offentlig upphandling från eget företag?! – och vissa andra frågor (SOU 2011:43)

Remissen innehåller Utredningen om offentliga företags – upphandling, kontroll, insyn (OFUKI-utredningens) betänkande Offentlig upphandling från eget företag?! – och vissa andra frågor (SOU 2011:43). I betänkandet föreslås bl.a. ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, som syftar till att underlätta handel mellan kommunala enheter med starkt samband och få en bättre överensstämmelse med EU-rätten. Vidare föreslås ändringar i kommunallagen (1991:900), KL, och i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som syftar till att öka efterlevnaden av de kommunalrättsliga principerna i kommunala företag. Beträffande upphandling föreslås att permanenta bestämmelser ska införas som innebär att staten, kommuner och landsting ska kunna anskaffa varor och tjänster från egna företag utan skyldighet att först genomföra en offentlig upphandling, detta under förutsättning att villkor i enlighet med EU-domstolens praxis, de s.k. Teckal-kriterierna, avseende kontroll och verksamhet i dessa bolag är uppfyllda. Utredningen föreslår också att kommuner och landsting ska ges möjlighet att delegera beslutanderätt i upphandlingar genom anlitande av s.k. inköpscentraler såsom ombud. De föreslagna ändringarna i KL innebär bl.a. att fullmäktige ska se till att de kommunala ändamål som fastställts för verksamheten i kommunala bolag liksom de kommunala befogenheter som gäller för denna regleras i bolagsordningen. Vidare föreslås att kommun- eller landstingsstyrelsen ska bli skyldig att årligen ta ställning till om verksamheten drivs i enlighet med de fastställda kommunala ändamålen och de kommunala befogenheterna.