Yttrande över betänkandet om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I betänkandet lämnas förslag på hur direktiv (EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (tillgänglighetsdirektivet) ska genomföras i Sverige. De produkter som omfattas av direktivet är datormaskinvarusystem med allmänna användningsområden avsedda för konsument, operativsystem till dessa maskinvarusystem och betalningsterminaler samt bankomater, biljettförsäljningsautomater, incheckningsautomater och interaktiva självbetjäningsterminaler som är avsedda för tillhandahållande av tjänster som omfattas av direktivet. Vidare omfattas terminalutrustning som används för elektroniska kommunikationstjänster och terminalutrustning som används för åtkomst till audiovisuella medietjänster samt läsplattor. De tjänster som omfattas är elektroniska kommunikationstjänster, tjänster som ger åtkomst åt audiovisuella medietjänster, vissa inslag i luft-, buss-, järnvägs- och vattentransporttjänster, e-böcker, programvara för e-böcker, banktjänster samt e-handelstjänster. Produkter och tjänster som omfattas av direktivet ska uppfylla de krav som anges i bilaga I till direktivet. Det är bland annat fråga om krav på tillhandahållande av information, egenskaper och funktioner som ska finnas för att personer med funktionsnedsättning ska kunna uppfatta, förstå och hantera produkten eller tjänsten. Utöver de allmänna kraven ställs sektorsspecifika krav på en del produkters och tjänsters användargränssnitt och funktionella utformning samt interoperabilitet med tekniska hjälpmedel. Olika ekonomiska aktörers skyldigheter beträffande exempelvis EU-försäkran om överensstämmelse, CE-märkning och teknisk dokumentation fastställs, liksom ansvariga tillsynsmyndigheternas befogenheter och sanktionsmöjligheter. Mikroföretag undantas från flera bestämmelser.

Det föreslås en ny lag och en ny förordning om digital tillgänglighet till produkter och tjänster samt förslag till ändringar i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, marknadsföringslagen (2008:486), lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och radioutrustningslagen (2016:392). Författningarna föreslås träda i kraft den 28 juni 2025.

Det bakomliggande förslaget

Förslag