Yttrande över betänkandet Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Betänkandet innehåller förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling (2007:1091), i lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092) samt i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029). De föreslagna bestämmelserna avser en regel som innebär att processkostnader i överprövningsmål inte ska utgöra ersättningsgill skada. Vidare föreslås att om en överträdelse enligt 16 kap. 6 § första stycket, avser fel eller brist som finns innan halva tiden för att lämna anbudsansökan eller anbud i upphandlingen löpt ut, ska rätten besluta om ingripande enligt första stycket endast om leverantören visat att anmärkning mot felet eller bristen gjorts hos den upphandlande myndigheten/enheten eller hos allmän förvaltningsdomstol i ett mål om överprövning. Anmärkning ska göras innan halva tiden för att lämna anbudsansökan eller anbud gått, dock får anmärkning alltid göras inom tio dagar från det att leverantören fick kännedom eller borde ha fått kännedom om felet eller bristen. Vidare föreslås en regel som innebär att en part i kammarrätten till stöd för sin talan får åberopa en omständighet eller bevis som inte lagts fram tidigare endast om parten gör sannolikt att omständigheten eller beviset inte kunnat åberopas vid förvaltningsrätten eller parten annars haft giltig ursäkt att inte göra det. Utredaren föreslår även att en regel bör införas som exemplifierar att omständigheter som kunnat förutses av den upphandlande myndigheten eller enheten är att upphandlingen begärs överprövad och att överprövningen sker i en instans. Utredaren föreslår vidare att om det inte finns synnerliga hinder, ska förvaltningsrätten avgöra mål om överprövning av upphandling innan 90 dagar har gått från det att ansökan om överprövning kom in till rätten. Upphandlingsmål ska även handläggas skyndsamt. Utredaren föreslår slutligen att regeln om frist för att väcka talan om skadestånd för direktivstyrda upphandlingar, bör ändras på så sätt att fristen ska räknas från och med den dag då sökanden fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om avtalet.