Yttrande över betänkandet Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Utredningen som lämnat betänkandet har haft i uppdrag att göra en översyn av lex Laval. Översynen har lett fram till att förslag om ändringar läggs fram i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Det föreslås bl.a. att en utstationerande arbetsgivare på begäran av en arbetsgivarorganisation ska utse en företrädare med behörighet att förhandla om och sluta kollektivavtal. Enligt förslaget ska den utstationerande arbetsgivaren inom tio dagar tillmötesgå begäran och om arbetsgivaren bryter mot skyldigheten ska denne betala skadestånd till den arbetsgivarorganisation som gjort begäran. Vidare föreslås att reglerna om stridsåtgärder enligt lex Laval ändras så att sådana åtgärder alltid är tillåtna för att uppnå ett s.k. utstationeringskollektivavtal med minimivillkor enligt tillämpligt svenskt branschavtal. Med utstationeringskollektivavtal avses ett kollektivavtal som reglerar villkoren för utstationerade arbetstagare. Det föreslås även att Arbetsmiljöverket (AV) ska analysera vilka villkor i centrala kollektivavtal som får krävas med stöd av en stridsåtgärd enligt utstationeringslagen. Detta ska göras när en arbetsgivarorganisation inte redan gjort det eller när det finns skäl för det.