Yttrande över betänkandet Patientöversikter inom EES och Sverige, SOU 2023:13

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån antal och bransch, regleringens påverkan på företag i andra avseenden och särskilda hänsyn till små företag godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av berörda företag utifrån storlek, beskrivningen av förslagets påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet samt påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag bristfällig. Regelrådets bedömning är att det, till följd av att beskrivningarna av berörda företag och vilka effekter förslaget kan innebära för företags kostnader, är svårt att bilda sig en uppfattning om hur berörda företag påverkas av förslaget. Regelrådets bedömning är därför att konsekvensutredningen är bristfällig, trots att utredningen är mycket utförlig i andra delaspekter, särskilt beskrivningen av alternativa lösningar.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag