Yttrande över betänkandet PATIENTSÄKERHET – vad har gjorts? Vad behöver göras? (SOU 2008:117)

Regelrådet delar utredningens uppfattning att det bara är förslaget om kontroll av registerutdrag vid anställning som leder till ökade administrativa kostnader för företag och att dessa kostnader är marginella.

Regelrådet anser att genomförd konsekvensutredning i allt väsentligt uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.