Yttrande över betänkandet Planera för effekt! (SOU 2014:84)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändring i ellagen (1997:857) genom ett tillägg som innebär att elanvändare som begär det ska få information som minst visar elanvändarens förbrukning per timme. Nätkoncessionshavare föreslås tillhandahålla sådan information utan särskild kostnad för elanvändare

Taggar:

elförbrukning