Yttrande över betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB, (SOU 2022:31)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Författningsförslaget avser i huvudsak följande:

Ändrade regler föreslås för när en förälder ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn. De nuvarande kontaktdagarna för barn som tillhör personkretsen enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) slopas samtidigt som den tillfälliga föräldrapenningen kompletteras med situationer som täcker de behov av ledighet och ersättning som föräldrar vanligtvis har med anledning av barns sjukdom och hälso-tillstånd.

Förslaget avser vidare längden på förmånstiden och hur den ska beräknas. Bland annat före-slås att tillfällig föräldrapenning ska kunna ges utan krav på intyg i sammanlagt högst 40 dag-ar per barn och år för barn som inte fyllt 12 år. Vid dokumenterat särskilt tillsyns- eller vård-behov, ska ersättning utan krav på intyg i sammanlagt högst 40 dagar per år kunna lämnas även för barn som fyllt 12 år.

Rätt till tillfällig föräldrapenning föreslås för fler än en förälder för samma barn och tid i vissa situationer. Regler föreslås vidare för när en förälder på grund av sjukdom inte kan vårda barnet samt regler för ersättning för arbetslösa.

Regler föreslås för krav på underlag för rätt till tillfällig föräldrapenning samt för överlåtelse av rätt till tillfällig föräldrapenning. Bland annat föreslås att endast från och med den åttonde dagen i barnets vårdperiod, eller den tidigaste dagen därefter för vilken rätten till tillfällig föräldrapenning kan lämnas, ska föräldern styrka rätten till tillfällig föräldrapenning genom att ge in ett intyg till Försäkringskassan. Föräldrar som har nyttjat mer än 40 ersättningsdagar kommer att behöva styrka rätten till tillfällig föräldrapenning för alla ersättningsdagar utöver detta antal.

För kontroll av tillfällig föräldrapenning ska Försäkringskassan, enligt förslaget, få tillgång till inkomstuppgifter i arbetsgivardeklarationerna.

Utredningen föreslår att i ärenden om föräldrapenningsförmåner ska huvudmannen för den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som ett barn som inte har fyllt 12 år normalt deltar i på begäran lämna uppgift till Försäkringskassan om när barnet har varit frånvarande från verksamheten. Sådan information ska kunna lämnas under två år från det att frånvaron upp-hörde. Skyldigheten för skolor och vissa omsorgsverksamheter att lämna uppgifter om när ett barn har varit frånvarande från verksamheten ska inte avse tid före ikraftträdandet.

Ikraftträdandet föreslås till den 1 januari 2024.

Bedömningar (ett urval) som utredaren lämnar:

Ekonomistyrningsverket bör ges i uppdrag att analysera möjligheterna att utöka antalet upp-gifter som lämnas i arbetsgivardeklarationerna samt på vilket sätt handläggande myndigheter kan använda information från arbetsgivardeklarationerna i arbetet med att bekämpa felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Försäkringskassan bör ges i uppdrag att utöka andelen särskilda kontroller före beslut om till-fällig föräldrapenning, till i minst fem procent av de ansökningar som inkommer. Efter utvärd-ering kan kontrollnivån justeras och kan komma att behöva bli ännu högre.

Försäkringskassan bör vidare få i uppdrag att ta fram en kostnadseffektiv och ändamålsenlig digital lösning för kommunikation med arbetsgivare. Syftet är att Försäkringskassan på ett enkelt och smidigt sätt för såväl arbetsgivare som myndigheten ska kunna efterfråga upp-gifter om anställdas frånvaro och arbetstid för att verifiera uppgifter i ansökningar om tillfällig föräldrapenning. En digital hantering har potential att vara mer kostnadseffektiv för såväl För-säkringskassan som arbetsgivare än dagens hantering.

Det bakomliggande förslaget

Förslag