Yttrande över betänkandet Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd (SOU 2016:37)

Förslaget avser ändringar i försäkringsavtalslagen (2005:104) så att det förtydligas att kontraheringsplikten gäller när försäkring nekas helt eller delvis och att när en personförsäkring helt eller delvis nekas på grund av hälsotillståndet hos den som ska försäkras, ska beslutet grundas på en försäkringsmässig bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Kontraheringsplikten innebär att ett försäkringsbolag inte får vägra någon att teckna eller förnya en sådan personförsäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den avsedda försäkringens art eller någon annan omständighet. Det införs även en skyldighet för ett försäkringsbolag som nekar någon att teckna en personförsäkring att i samband med beslutet ange skälen för detta samt upplysa om vad den sökande ska göra för att få beslutet prövat. Förslaget avser dessutom ett tillägg i lagen så att det framgår att den talefrist om sex månader som framgår av 16 kap 7 § i försäkringsavtalslagen ska förlängas vid prövning i Personförsäkringsnämnden eller annat motsvarande tvistelösningsorgan. Ändringen medför att om ett förfarande vid ett sådant tvistelösningsorgan inleds inom sexmånadersfristen, ska fristen löpa ut först sex månader efter det att bolaget, sedan tvistelösningsförfarandet har avslutats, till sökanden har avsänt ett meddelande angående om försäkring tecknas och uppgift om skälen för det ställningstagandet. En följdändring görs även i 16 kap. 6 § försäkringsavtalslagen så att tidpunkten för talefristens början, efter tvistelösningen utanför domstol, under vissa förhållanden kan skjutas upp om meddelandet från bolaget försenas eller inte kommer fram till den försäkringssökande. Av ändringarna i lagen följer att samma krav som vid nyteckning kommer att gälla för förnyelse av redan tecknad personförsäkring avseende bolagens riskprövning, uppgiftsskyldigheten om att uppge skälen vid beslut om att neka förnyelse samt reglerna gällande tidsfristen vid eventuell prövning utanför domstol.

Det bakomliggande förslaget

Förslag