Yttrande över betänkandet Revisorns skadeståndsansvar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Utredaren föreslår att ett företag och företagets revisor ska kunna träffa avtal om ansvarsbegränsning avseende revisorns associationsrättsliga skadeståndsansvar. Ansvarsbegränsningen ska inte gälla för skador som vållats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Avtalet måste för att gälla godkännas av bolagsstämman. Förslaget innebär också att den associationsrättsliga jämkningsregeln ska förtydligas genom att de i bestämmelsen anges att ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen kan beaktas vid bedömningen av om skadestånd ska jämkas. Vidare föreslås att företag som ska upprätta en bolagsstyrningsrapport ska åläggas en skyldighet att lämna upplysningen om tecknade VD- och styrelseansvarsförsäkringar i rapporten.

Taggar:

revisor