Yttrande över betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget innehåller en lag om skatt på engångsmuggar och -livsmedelsbehållare innehållande plast. Skattenivån utgår från andelen plast i produkterna. Skatten ska vara fem kronor per mugg och sju kronor per livsmedelsbehållare, men avdrag får göras för engångsartiklar med ett lågt plastinnehåll. Vid högst en procents plastinnehåll får avdrag göras med fyra kronor per mugg och fem kronor per livsmedelsbehållare. Vid högst tio procents plastinnehåll får avdrag göras med två respektive tre kronor. Skattskyldig är den som tillverkar, för in eller importerar skattepliktiga varor eller som godkänts som lagerhållare. Från skattskyldighet undantas skattepliktiga varor som vid varje tillfälle inte överstiger 40 engångsartiklar. Det föreslås följdändringar i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, skatteförfandelagen (2011:1244) och tullagen (2016:253).