Yttrande över betänkandet Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet (SOU 2011:78)

I betänkandet föreslås införande av en lag om krisberedskap i det centrala betalningssystemet samt ändringar i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Syftet med författningsförslagen är att förebygga uppkomsten av allvarliga störningar i det centrala betalningssystemet och att, då sådana störningar inträffar, säkerställa en tillfredsställande funktion så att följderna begränsas samt att clearing och avveckling av transaktioner kan ske inom utlovad tid. Riksbanken avses kunna bestämma vilka aktörer som omfattar systemet. I betänkandet sägs att regleringarna kommer att beröra de fyra storbankerna samt några clearing- och värdepapperorganisationer, sammanlagt högst 10 aktörer. Förslaget innehåller vidare ett bemyndigande för Riksbanken att meddela föreskrifter vilka kan komma att innebära administrativa kostnader för företagen avseende bl.a. samordning, utbildning, personalkontroll och rapportering.