Yttrande över betänkandet Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar (SOU 2010:73)

I betänkandet redovisas åtgärder som syftar till att stärka svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar. Utredningens bedömning är att svenska fartyg har en konkurrensnackdel till följd av höga bemanningskostnader och avsaknad av tonnageskatt. För att sänka bemanningskostnaderna föreslås en ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd. 1 Sjöfartsstödet innebär att arbetsgivaren får full kompensation för inkomstskatt och arbetsgivaravgifter avseende de anställda ombord. Genom ändringen slopas kravet på att fartyg i sin näringsverksamhet ska utföra transporter av gods eller passagerare, vilket möjliggör sjöfartsstöd till fler typer av fartyg, exempelvis sjömätningsfartyg.