Yttrande över betänkandet Sveriges säkerhet i etern (SOU 2023:63)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Utredningens förslag går i huvudsak ut på att göra samma typ av tillståndssystem som idag gäller sändningar över marknätet gällande också för satellitsändningar. Förslaget skulle således innebära att programbolag som avser sända audiovisuellt innehåll via satellit skulle behöva ansöka om och erhålla tillstånd av Mediemyndigheten (tidigare Myndigheten för press radio och tv). Tillståndet skulle också enligt förslaget kunna dras in vid överträdelser genom diverse yttrandefrihetsbrott som riskerar rikets säkerhet (se s. 13-14, 59 och 76ff). Samman-taget gör utredningen bedömningen att förslagets påverkan på de berörda företagens kostnader lär bli begränsade, särskilt jämfört med de berörda företagens kostnader i övrig relaterad verksamhet. Regelrådet gör dock bedömningen att det inte framgår tillräckligt tydligt att så skulle vara fallet.

Regelrådet har gjort bedömningen att konsekvensutredningen tillräckligt väl redovisar förslagets bakgrund och syfte. Även alternativa lösningar och konsekvenser av om ingen reglering kommer till stånd redovisas tillräckligt väl. Redogörelsen avseende hur förslaget förhåller sig gentemot gällande EU-rätt är tydlig och bedöms därmed godtagbar. Även redovisningen gällande eventuellt behov av speciella informationsinsatser är tillräcklig och detsamma gäller redogörelsen av vilken bransch som påverkas av förslaget. Hur konkurrens-förhållandena påverkas av förslaget samt om förslaget väntas påverka företagen i andra avseenden har också bedömts godtagbart redovisade.

Däremot bedömer Regelrådet att redovisningen avseende vilka företag som berörs utifrån antal och storlek som bristfällig. Det gäller även angivelserna avseende vilka konsekvenser förslaget väntas få för de berörda företagens kostnader, tidsåtgång och verksamhet. Även redovisningen avseende om särskilda hänsyn gentemot små företag vid reglernas fram-tagning varit aktuell bedöms bristfällig.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag