Yttrande över betänkandet Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)

I delbetänkandet förslås ändringar i 13 kap. Jordabalken om tomträttsavgäld och friköp av tomträttsfastigheter. Remissen innehåller förslag att tomträttsavgälden ska kunna justeras varje år. För flerbostadstomträtter (hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter) och tomträtter för annat ändamål än bostäder föreslås tioåriga värderingsintervaller med möjlighet att avtala om längre intervall. Mellan värderingen och ingången av ny avgäldsperiod ska avgäldsunderlaget kunna räknas om med förändring av Statistiska centralbyråns konsumentprisindex eller, såvitt gäller tomträtter för annat än bostadsändamål, genom annan indexering. I remissen föreslås att avgäldsräntan bestäms till 2,75 procent. Avgäldsunderlaget för flerbostadstomträtter föreslås motsvara 40 procent av markens marknadsvärde. För tomträtter som är upplåtna för annat ändamål än bostäder föreslås att avgäldsunderlaget ska vara lika med markens marknadsvärde. Avgäldsbestämmelserna för flerbostadsrätter och tomträtter för annat ändamål än bostäder föreslås en tvingande reglering men parterna ska ha möjlighet att komma överens om att avgälden ska regleras på annat sätt. I dessa fall ska parterna också ha vissa möjligheter att träffa avtal om hur avgälden ska bestämmas för hela det förestående värderingsintervallet. Den som vill få till stånd en avgäldsändring ska inom förutsatt tid skriftligen underrätta motparten om den begärda ändringen, en part som inte gör detta förlorar sin rätt till ändring av avgälden för den nya avgäldsperioden. För flerbostadstomträtter och tomträtter för annat ändamål än bostäder föreslås att avgäldsbeloppet alltid ska bestämmas genom skriftlig överenskommelse, dom eller skiljedom. Med undantag av ändringsavtal för tomträtter för annat än bostadsändamål föreslås att ändringar i avgälden inte längre ska behövas skrivas in i fastighetsregistret. I remissen föreslås också friköpsrätt och att en tomträttshavare ska kunna påkalla inlösen när det har förflutit trettio år sedan fastigheten först uppläts med tomträtt. Rätten till inlösen ska upphöra om fastighetsägaren säger upp tomträttsavtalet till upphörande. Fastighetsägaren ska kunna kräva att de villkor som enligt parternas avtal om tomträttsfastighetens användning och bebyggelse i rimlig utsträckning kommer att gälla även efter det att fastigheten har lösts in. Fastighetsägaren ska ha rätt till ersättning som motsvarar respektive tomträtts avgäldsunderlag.

Taggar:

Tomträttsgäld