Yttrande över betänkandet Upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (SOU 2010:13)

I juli 2009 antog Europaparlamentet och rådet ett direktiv 1 som reglerar upphandlingar inom försvarsoch säkerhetsområdet. I betänkandet föreslås att direktivet ska genomföras i svensk rätt genom att en ny lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet införs. Lagen ska tillämpas för upphandlingar på försvars- och säkerhetsområdet av militär utrustning av känslig karaktär och vid vissa typer av byggentreprenader inom detta område. Den nya lagen ska tillämpas om en upphandling omfattas av såväl denna lag som lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. I betänkandet föreslås också ett antal av den nya lagen föranledda ändringar i andra författningar.